Samen met inwoners begroten

Hoe kunnen raadsleden en inwoners volgen wat er terecht komt van de ambities uit het coalitieakkoord? Hoe vertaal je beleid op een slimme manier naar een toegankelijke begroting? En hoe houd je zicht op de resultaten in de complexe uitvoeringspraktijk waarin naast de gemeente ook netwerkpartners een stevige rol hebben? In opdracht van de Arnhemse Rekenkamer heeft SVDL in beeld gebracht waar de gemeente Arnhem nu staat en welke stappen nodig zijn om de realisatie van de doelen beter te kunnen volgen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 hebben de fracties GroenLinks, VVD, D66 en PvdA in Arnhem gezamenlijk een nieuw College van B&W gevormd. In de totstandkoming van het coalitieakkoord hebben de coalitiepartijen met de andere raadsfracties, maatschappelijke organisaties en burgers overlegd om te komen tot een breed gesteund coalitieakkoord. Reden te meer om zowel voor de raad als de samenleving transparant te zijn over de vorderingen met de realisatie van de ambities.

Wat zijn de belangrijke resultaten van het onderzoek?

SVDL onderzocht de doelgerichtheid van het Arnhemse coalitieakkoord 2018-2022 en de vertaling ervan in de gemeentelijke begroting 2019-2022. Belangrijkste adviezen:

  1. Houd het simpel. Probeer niet alles in de begroting te willen stoppen. Gebruik de begroting primair voor allocatie/autorisatie vanuit één voor Arnhem herkenbare programma-indeling.
  2. Stuur via uitvoeringsprogramma op korte termijn resultaten en maatschappelijke impact. Stel deze programma’s samen op met netwerkpartners vanuit een gezamenlijke verandervisie (“theory of change”).

Benieuwd naar de concrete uitwerking van de resultaten? Download ze hier.