SVDL start 2019 met nieuwe uitdagende opdrachten…versterking welkom

SVDL start 2019 met een aantal inspirerende nieuwe opdrachten. Opdrachten die passen in de lijn van de herijking medio 2018 van onze koers: een duurzaam adviesbureau, dat bijdraagt aan een zelfbewuste en wendbare publieke sector. Een bureau met focus op een aantal actuele vraagstukken in deze sector.

Ons team van circa 15 adviseurs start de uitvoering van onder andere de volgende opdrachten:

Onderzoek beïnvloedingsmogelijkheden Sociaal Domein in Zaltbommel

Stijgende kosten, demografische en sociale ontwikkelingen en een grotere zorgvraag zijn enkele kenmerken van een toenemend aantal knelpunten in het sociaal domein. Veel gemeenten hebben te maken met hogere uitgaven dan begroot, zo ook de gemeente Zaltbommel. SVDL onderzoekt voor Zaltbommel in hoeverre de destijds gemaakte beleids- en inrichtingskeuzes de juiste zijn geweest en eventueel aanpassing behoeven. Voor dit onderzoek maken we gebruik van diepgaande data-analyses gecombineerd met interviews. Resultaat is inzicht in context, ambities en werking van het beleid in de praktijk en duiding van inzichten uit de data-analyse.

Informatiegericht werken Omgevingsdiensten

SVDL gaat meerdere Omgevingsdiensten in het land helpen bij het in kaart brengen van de beschikbare informatie/data en de wijze waarop zij dat zouden kunnen inzetten om hun rol en positie te versterken. Hierdoor kunnen zij de effectiviteit en efficiency van hun inzet vergroten. SVDL maakt een vergelijking tussen de deelnemende Omgevingsdiensten om van elkaar te leren in de stappen richting informatiegericht werken.

Evaluatie gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

De GR Peelgemeenten voert voor vijf gemeenten sinds 2017 de taken uit op het gebied van jeugdhulp, Wmo, bijzondere bijstand, minimabeleid en schulddienstverlening. SVDL voert de evaluatie van deze samenwerking uit, waarbij onder andere wordt gekeken naar de mate van realisatie van de oorspronkelijke doelstellingen en de wijze waarop de besturing/governance en de inrichting van de organisatie daaraan bijdraagt.

Ontwikkelgerichte evaluatie samenwerkingsverbanden Midden-Limburg

Samenwerkingsverband Midden-Limburg (SML) is een netwerksamenwerking die voor bundeling en coördinatie zorgt van projecten en trajecten op economisch, sociaal en fysiek terrein. Doel van de opdracht is ontwikkelgericht evalueren: wat gaat er goed en wat kan, moet en willen we veranderen? Wij toetsen de realisatiekracht van SML door de opgaven, wensen en werkwijze in samenhang te bezien.

Naast deze projecten mogen we tevens twee provincies helpen bij de vormgeving van opgavengericht werken, helpen we een jeugdzorgregio met een analyse van de tarifering van jeugdbescherming en -reclassering, ondersteunen we de het masterplan digitalisering van een 100.000+-gemeente en zijn we actief als procesbegeleiders bij een tweetal herindelingen en een ambtelijke integratie.

SVDL zoekt adviseurs ter versterking van ons bureau en onze klanten!

Lijkt het jou leuk om met ons mee te doen in vergelijkbare projecten? En wil jij jezelf in hoog tempo verder ontwikkelen als (senior) adviseur voor de publieke sector? Vanuit een team met ervaren rotten en jonge talenten werken wij aan diverse onderzoeken en complexe veranderopgaven in het publieke domein. Kom snel kennismaken met ons! In SVDL tref je een ambitieus en energiek adviesbureau. Met mensen die graag samen met jou verder willen bouwen het bureau en onze relaties. We hebben plaats voor meerdere adviseurs op het niveau van (senior) adviseur, met kennis van bijvoorbeeld het sociaal domein, organisatieontwikkeling of samenwerking/fusie in de publieke sector.

Wil je met ons meedoen? Kijk hier voor actuele vacatures, maar los daarvan: topkandidaten passend binnen de koers van ons bureau zijn altijd welkom.

Plaats een reactie

Je e-mail adres zal niet gepubliceerd worden.