KRACHTENBUNDELING GEMEENTEN

De opgaven en ambities voor gemeenten worden omvangrijker en complexer. Dat alles in een steeds dynamischer speelveld, waarin ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen en met een veelheid aan (sterke) partners samengewerkt moet worden. Dat stelt hoge eisen aan de politiek-bestuurlijke slagkracht van gemeenten en de uitvoeringskracht van de ambtelijke organisaties.

Gemeenten werken in allerlei vormen samen om de lokale en regionale opgaven en ambities te kunnen blijven realiseren. Onder druk van deze opgaven en soms onder druk van de schaalvergroting in de regio, blijkt soms zelfs een herindeling noodzakelijk om inwoners en ondernemers maximaal te kunnen blijven bedienen. Opschalen en afschalen gaan daarbij bij voorkeur hand in hand.

SVDL helpt gemeenten bestuurskrachtiger te worden. Via netwerksamenwerking, de vorming van gemeenschappelijke regelingen, de opzet en doorontwikkeling van ambtelijke fusieorganisaties en de begeleiding van herindelingen. Onze kennis en ervaring en de ervaringen uit het veld delen wij via onze expertisecentra AmbtelijkeFusie.nl, Herindeling.nl en Kern+Wijk.nl.

Expertise

  • Bestuurskrachtonderzoek
  • Analyse mogelijke vormen van krachtenbundeling
  • Businesscase, bedrijfs- en inrichtingsplan
  • Governance: bestuurlijke en ambtelijke sturing/directiemodel
  • Structuur en sturing: hoofdstructuren en sturingsconcepten
  • Juridische vormgeving samenwerkingsverband
  • Financiële analyses: structurele en incidentele/frictiekosten